Bussines Consulting Sp. z o.o.

Business Consulting specjalizuje si? w dostarczaniu zintegrowanych us?ug outsourcingu procesów finansowo-ksi?gowych oraz administracji kadrowo-p?acowej.
Zastosowanie nowoczesnej strategii outsourcingu procesów biznesowych pozwala na osi?gni?cie, takich korzy?ci jak:

 • optymalizacja kosztów obs?ugi,
 • podniesienie bezpiecze?stwa organizacji,
 • przyjmowanie bez ogranicze? dodatkowych zlece?,
 • nie ponoszenie ryzyka kosztów pozyskania pracowników oraz ich szkolenia,
 • niskie koszty zarz?dzania kontraktem,
 • dost?p do specjalistów z wielu dziedzin,
 • wy?sza elastyczno??.

Nasze rozwi?zania kierujemy do wszystkich firm ?wiadomych, ?e obs?uga finansowo-ksi?gowa oraz kadrowo-p?acowa musi by? prowadzona starannie, terminowo i zgodnie z przepisami prawa ,a jednocze?nie firm, które swoje zasoby – czas i ?rodki - chc? anga?owa? g?ównie w rozwój przedsi?biorstwa.

Nasze us?ugi stanowi? gwarancj? spe?nienia cz?sto zmieniaj?cych si? regulacji prawnych, co pozwala naszym klientom koncentrowa? wysi?ki na prowadzeniu zasadniczej dzia?alno?ci.

?cis?a specjalizacja w zakresie us?ug zarówno finansowo-ksi?gowych, jak i us?ug z zakresu kadrowo-p?acowego gwarantuje:

 • uzyskanie wysokiej jako?ci wykonywanej pracy,
 • dost?p do najnowszych rozwi?za? na rynku,
 • zwi?kszenie elastyczno?ci na zmiany przepisów prawa
 • obni?enie ryzyka b??dów, b??dnej interpretacji prawa i ich negatywnych konsekwencji.

Nasz? ofert? wspó?pracy kierujemy zarówno do spó?ek prawa handlowego jak i do osób fizycznych prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz?. Nasze us?ugi ?wiadczymy zarówno w siedzibie biura, jak i u zleceniodawców. Klientom zapewniamy profesjonaln? i rzeteln? obs?ug? oraz pe?n? poufno?? i bezpiecze?stwo powierzonych dokumentów i danych.

 

Business Consulting Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrzeżone 2009