Cennik

Wynagrodzenie za ?wiadczone us?ugi ustalane jest w trakcie indywidualnych negocjacji, w formie miesi?cznego rycza?tu, którego wysoko?? jest uzale?niona od zakresu ?wiadczonych us?ug, ilo?ci opracowywanych dokumentów oraz od potrzeb Klienta w zakresie sprawozdawczo?ci.

Na Pa?stwa ?yczenie wst?pn? wycen? ?wiadczonych us?ug przeprowadzamy na podstawie danych zawartych w wype?nionym formularzu. Pobierz wersj? do druku i prze?lij faxem (61 852 08 07) lub wype?nij wersj? elektroniczn? zamieszczon? poni?ej.

 

 

Podstawowe informacje o firmie
Nazwa:
forma prawna: os. fizyczna
Sp. cywilna
Sp. z o.o.
inna
rodzaj działalności
(produkcja, handel, usługi):
rok powstania:
Kontakt z firmą
osoba kontaktowa:
stanowisko:
nr telefonu:
nr faksu:
e-mail:
adres firmy:
Dokumentacja księgowa, Ilość dokumentów
(dla nowo tworzonych firm wielkości szacunkowe).
ilość dokumentów sprzedaży:
ilość dokumentów zakupu materiałów, towarów:
ilość dokumentów WNT, WDT:
ilość dokumentów eksport, import:
Ilość zatrudnionych:
pracownicy etatowi
(umowa o pracę):
inni pracownicy
(umowa zlecenia itp.):
Zakres obsługi księgowej
księgowość
podatki
płace
kadry
ZUS
pozyskiwanie kredytów bankowych
zarządzanie należnościami i windykacja
organizacja księgowości
doradztwo rachunkowo-księgowe
analizy finansowe
Miejsce wykonywania: w biurze rachunkowym
w siedzibie firmy
mieszane
Proszę o kontakt: telefoniczny
mailowy
Business Consulting Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrzeżone 2009